การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
Invitation Letter to EGM No. 1/2021
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 1)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2)
ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม (เอกสารแนบ 4)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Copy of the minute of meeting of 2021 AGM (Enclose 1)
Capital Increase Form (F 53-4) (Enclose 2)
The Company’s Article of Association (re: Shareholders’ Meeting) (Enclose 3)
Guideline for registration, attending E-EGM No. 1/2021, Proxy and question submission (Enclose 4)
Information of the independent director as Proxy holder (Enclose 5)
Proxy Form A
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (เอกสารแนบ 1)
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่6 (เอกสารแนบ 4)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบเป็นรูปเล่ม)