ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน256125622563ไตรมาส3/64
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม15,231.3218,465.3927,257.3534,583.95
หนี้สินรวม2,157.975,318.9011,004.2513,473.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น12,087.6512,619.2612,085.0515,410.41
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว120.00120.00120.00120.00
รายได้รวม4,452.364,952.548,192.409,964.50
กำไรสุทธิ1,896.231,440.35632.062,489.43
กำไรต่อหุ้น (บาท)158.026.002.632.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)16.939.313.6214.12
ROE (%)16.3411.665.1221.01
อัตรากำไรสุทธิ (%)51.1326.675.7333.16