นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียเช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทประกันที่ส่งผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล

ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงในตัวเอง ทางฝ่ายบริหารได้พยายามดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านการเงินความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ในปัจจุบันคณะกรรมการให้ความสนใจและความเข้าใจ และประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้

  1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่สาเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน
  2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจำปี และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ
  3. นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป็นความรับผิดชอบ ในการที่จะต้องจัดทารายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความเสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

เอกสารการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ และ จรรยาบรรณบริษัท