ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

“กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่โดดเด่น ด้วยความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย”

โรงพยาบาลรามคำแหงได้เปิดดำเนินการในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขา พร้อมเครื่องมือวินิจฉัยรักษาโรคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยจำนวนเตียงสำหรับรับรองผู้ป่วย 115 เตียง พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โรงพยาบาลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม “บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)” ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลรามคำแหงมีเตียงรับรองผู้ป่วยใน 486 เตียง บนเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา และตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่ดี มีความปลอดภัยเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับสากล

ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 11 แห่ง และมีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรอีกกว่า 16 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 โรงพยาบาล ซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยมากกว่า 4,500 เตียง โดยสามารถรองรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยใช้สิทธิตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพรัฐ เช่น ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ

1.    ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล

กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาและบุคลากรที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย แก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยตามสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม (สปส.) และผู้ป่วยตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ปัจจุบัน โรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 11 แห่ง โดยเปิดดำเนินการแล้ว 9 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลรามคำแหง
 2. โรงพยาบาลเมืองเลยราม
 3. โรงพยาบาลชัยภูมิราม
 4. กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม : เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนาดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 6 โรงพยาบาลในเครือ 3 โรงพยาบาลสาขา และคลินิกเครือข่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่
  1. โรงพยาบาล วิภาราม พัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)
  2. โรงพยาบาล วิภาราม สาขา แหลมฉบัง
  3. โรงพยาบาล วิภาราม สาขา สมุทรสาคร
  4. โรงพยาบาล วิภาราม สาขา สิรินาฎ บึงกุ่ม
  5. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
  6. โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด
  7. โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ
  8. โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
  9. โรงพยาบาลมเหสักข์

2.    ธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM)

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ยังประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM) โดยจำหน่ายและให้แก่บริการแก่บริษัททั่วไป ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM) ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการรักษาผู้ป่วย มีความถูกต้องแม่นยำ เหมาะสมกับการใช้งานตามที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์บางประเภท เช่น  เตียงผ่าตัด โคมไฟ เครื่องต้ม เตียงผู้ป่วย ระบบไฟฟ้า เครื่องปั่นเลือด ตู้อบเด็กแบบไม่เคลื่อนที่ Plate Screw เครื่อง Laser และอื่นๆ
 3. บริการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคห้องแล็ป

3.    การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ

นอกเหนือจากธุรกิจกิจโรงพยาบาลและการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่นๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลที่สม่ำเสมอทุกปีจากผลประกอบการของบริษัทที่เข้าไปลงทุน