ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่กิจกรรมรายละเอียด
01 ธ.ค. 2564บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

เวลา 16:15 – 17:00 น

01 ก.ย. 2564บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564

เวลา 16:15 – 17:00 น.

30 เม.ย. 2564การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เวลา 14:00 น.