ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15

พ.ย. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

15

พ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

15

พ.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

05

พ.ย. 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (แก้ไข)

04

พ.ย. 2564

รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

04

พ.ย. 2564

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ RAM

03

พ.ย. 2564

รายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

02

พ.ย. 2564

รายงานการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

29

ต.ค. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

28

ต.ค. 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2

25

ต.ค. 2564

ขอแจ้งการสละสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน บริษัท สินแพทย์ จำกัด

01

ต.ค. 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

20

ก.ย. 2564

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม

23

ส.ค. 2564

กำหนดวันประชุม EGMการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบ GM การเปลี่ยนแปลง Parและการเปลี่ยบแปลงโครงสร้างผู้บริหาร(แก้ไขข่าวหน้า17 )

23

ส.ค. 2564

กำหนดวันประชุม EGMการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบ GM การเปลี่ยนแปลง Parและการเปลี่ยบแปลงโครงสร้างผู้บริหาร(แก้ไขข่าวหน้า8 )

20

ส.ค. 2564

กำหนดวันประชุม EGMการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบ GM การเปลี่ยนแปลง Parและการเปลี่ยบแปลงโครงสร้างผู้บริหาร

20

ส.ค. 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ ตำแหน่งของผู้บริหาร

16

ส.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

16

ส.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

16

ส.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

13

ส.ค. 2564

การลงทุนใน บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

30

ก.ค. 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1

22

ก.ค. 2564

การลงทุนในโครงการ " โรงพยาบาลราม 3 " (แก้ไข)

22

ก.ค. 2564

การลงทุนในโครงการ " โรงพยาบาลราม 3 "

17

พ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

17

พ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

17

พ.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

30

เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

26

เม.ย. 2564

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

12

มี.ค. 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

01

มี.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

01

มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

01

มี.ค. 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

01

ก.พ. 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ( แก้ไข )

29

ม.ค. 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3

19

ม.ค. 2564

การได้มาซึ่งเงินลงทุนของบริษัท

08

ม.ค. 2564

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท