การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นธรรม โดยในปัจจุบันบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท รวมถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี และมีสภาพคล่องเพียงพอ

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวม 864 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย 4 ครั้ง ดังนี้

จ่ายครั้งที่1

19 กุมภาพันธ์ 2563
ได้จ่ายเงินปันผล

หุ้นละ 0.90 บาท

(จำนวนหุ้น 240 ล้านหุ้น)

จ่ายครั้งที่2

17 พฤษภาคม 2563
ได้จ่ายเงินปันผล

หุ้นละ 0.90 บาท

(จำนวนหุ้น 240 ล้านหุ้น)

จ่ายครั้งที่3

26 สิงหาคม 2563

ได้จ่ายเงินปันผล

หุ้นละ 0.90 บาท

(จำนวนหุ้น 240 ล้านหุ้น)

จ่ายครั้งที่4

27 พฤศจิกายน 2563

ได้จ่ายเงินปันผล

หุ้นละ 0.90 บาท

(จำนวนหุ้น 240 ล้านหุ้น)

จ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

วันที่ ขึ้นเครื่องหมายวันที่ จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผล (ต่อหุ้น)รอบผลประกอบการ
11/11/6426/11/64เงินปันผล0.18
13/08/6427/08/64เงินปันผล0.90
30/03/6428/05/64เงินปันผล0.9001/01/63-31/12/63
11/02/6425/02/64เงินปันผล0.90
12/11/6327/11/63เงินปันผล0.90
13/08/6326/08/63เงินปันผล0.90
27/03/6327/05/63เงินปันผล0.9001/01/62-31/12/62
18/02/6328/02/63เงินปันผล0.90
28/11/6213/12/62เงินปันผล0.90
27/08/6206/09/62เงินปันผล0.90
26/03/6224/05/62เงินปันผล30.00
07/03/6220/03/62เงินปันผล30.00
01/11/6116/11/61เงินปันผล8.00
26/03/6122/05/61เงินปันผล8.00
20/10/6010/11/60เงินปันผล8.00
16/03/6024/05/60เงินปันผล8.00
30/09/5920/10/59เงินปันผล8.00