วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จากคณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับความพอใจสูงสุดในราคายุติธรรม

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้กว้างขวางออกไป ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเป็นผู้นำของโรงพยาบาลเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดและรองรับการความต้องการของผู้เข้าใช้บริการทั่วประเทศ

ค่านิยม (Core Values)

1. การขยายธุรกิจ
โรงพยาบาล

ขยายและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทั่วประเทศ

2. คุณภาพการ
รักษาพยาบาล

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้บริการโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ

3. การให้บริการในราคายุติธรรม

พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการพึ่งพอใจในราคายุติธรรม

4. คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงาน

5. การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมภายในโรงพยาบาลชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม